Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

Scholarship Exam 2022 Question Paper 5th शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका पाचवी

Scholarship Exam 2022 Question Paper 5th शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका पाचवी
Scholarship Exam 2022 Question Paper 5th शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका पाचवी

(Scholarship Exam 2022 Question Paper) The Scholarship exams and all other resources on this website are totally free.There are difficult practise questions in each of our free Scholarship Exam. Here are a few examples of questions from the Scholarship Exam 2022 Question Paper. To see the response, click on an option next to each query.

(शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका) या वेबसाइटवरील शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि इतर सर्व संसाधने पूर्णपणे विनामूल्य आहेत. आमच्या प्रत्येक विनामूल्य शिष्यवृत्ती परीक्षेत कठीण सराव प्रश्न आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका प्रश्नांची काही उदाहरणे येथे आहेत. प्रतिसाद पाहण्यासाठी, प्रत्येक प्रश्नाच्या पुढील पर्यायावर क्लिक करा.

Scholarship Exam 2022 Question Paper 5th शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका पाचवी

उतारा वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा.

    खेडीपाडी आनंदात होती. भीमा, पूर्णा, तापी, कृष्णा सुप्रसन्न वाहत होत्या. सह्याद्री व सातपुडा निवांत पहुडले होते. प्रत्येक घरात नंदादीप प्रशांत तेवत होते. अंगणामधली तुळशीवृंदावने मंजिऱ्यांनी डवरुन डोलत होती. ओसऱ्यांवरील झोपाळे मुलीबाळींनी गजबजून ओव्या गात होते. दुष्काळ ठाऊकच नव्हता. गोठ्यांत गाईवासरांची दाटी होती. सांजसकाळ तुळशीपाशी दिवे लागत होते. गोग्रास घातल्याशिवाय गृहिणी जेवत नव्हत्या. कुणाचीही लक्ष्मी सोन्यामोत्यांवाचून रिती नव्हती. पोरेबाळे, लेकीसुना, शेतेभाते, गुरेवासरे, पशुपक्षी आनंतदात होते. झाडे झुडपे सुद्धा! महाराष्ट्रावर लक्ष्मी प्रसन्न होती.

Q1. खेडीपाडी आनंदात होती हे कोणत्या गोष्टीतून कळते ?
    अ) नदया सुप्रसन्न वाहत होत्या.
    ब) दुष्काळ ठाऊकच नव्हता.
    क) गोठ्यात गाईवासरांची दाटी होती.
    ड) महाराष्ट्रावर लक्ष्मी प्रसन्न होती.

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q2. उताऱ्यात किती जोडशब्द आले आहेत?

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q3. 'गोग्रास' या शब्दाचा खालीलपैकी अर्थ कोणता ?

खालील कविता वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायांतून निवडा.

रंगरंगुल्या, सानसानुल्या, गवतफुला रे गवतफुला!
असा कसा रे मला लागला, सांग तुझा रे तुझा लळा !
मित्रांसंगे माळावरती, पतंग उडवित फिरताना
तुला पाहिले गवतावरती, झुलता झुलता हसताना,
विसरून गेलो पतंग नभिचा, विसरून गेलो मित्राला
पाहुन तुजला हरखून गेलो, अशा तुझ्या रे रंगकळा !
हिरवी नाजुक रेशिम - पाती, दोन बाजूंला सळसळती
नीळनिळूली एक पाकळी, पराग पिवळे झगमगती,
तळी पुन्हा अन् गोजिरवाणी, लाल पाकळी खुलती रे
उन्हामधे हे रंग पाहता, भान हरपुनी गेले रे!
वारा घेऊन रूप सानुले, खेळ खेळतो झोपाळा
रात्रहि इवली होऊन म्हणते, अंगाईचे गीत तुला,
मला ही वाटे लहान होऊन, तुझ्याहूनही लहान रे
तुझ्यासंगती सदा रहावे, विसरूनि शाळा, घर सारे !

Q4. या कवितेत कोणाचे वर्णन केले आहे?

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q5. कवितेत आलेल्या विशेषण आणि नाम यांची बरोबर जोडी कोणती ?

Q6. खालीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ?

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q7.खालील वाक्यामध्ये एकूण किती सर्वनामे आली आहेत ?

ती त्याला म्हणाली, "मी तुला त्या घराजवळून येताना पाहिले म्हणून आम्ही थांबलो”.

Q8. वचनानुसार गटाशी जुळणारे पद पर्यायातून निवडा.

घडा, सडा, खडा...........

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q9. खालीलपैकी भविष्यकाळी वाक्य कोणते ?

Q10. योग्य विधेय वापरुन वाक्य पूर्ण करा.

जयश्रीने...........

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q11. पुढील पर्यायातून शुद्ध शब्द ओळखा.

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

खालील संवाद वाचून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा.

"मामा मामीला सांग पुढच्या महिन्यात 5/6 तारखेला तुमच्याकडे येतोय."
"कोणाचा फोन होता गं गीता ?"
"आई, दीप्तीचा फोन होता. आत्या, दिपू, दीप्ती सगळेच पुढच्या महिन्यात गावी येणार आहेत."
"अगं, पुढच्या महिन्यात म्हणजे नक्की किती तारखेला येणार आहेत ?"
" अरेच्या ! तारीखच विसरलेगं मी."
"अगं, लक्षात राहात नसेल तर लिहून ठेवावं. "
"हो बाबा, लिहून ठेवलय. हे बघा. 5 किंवा 6 तारखेला. "
"बघ ! बर झालं ना लिहीलस ते."

Q12.वरील संवादात किती व्यक्तींचा उल्लेख आहे ?

Q13. " अरेच्या ! तारीख विसरलेच गं मी." असे गीता कोणाला म्हणाली ?

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q14. आत्या, दीप्ती आणि दिपू गावाला केव्हा जाणार आहेत ?

Q15. चौकटीत दिलेल्या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या म्हणीतील 5, 6 व 7 क्रमांकाची अक्षरे घेऊन येणाऱ्या शब्दाचा विरूद्धार्थी शब्द कोणता ?

Scholarship Exam 2022 Question Paper

Q16. खालील वाक्य चार भागात विभागले आहे. त्यातील चुकीचा भाग ओळखा.

मडक्यांची | थप्पी | लावली | होती.

Q17. 'मेज' हा कोणत्या इंग्रजी शब्दाला पर्यायी शब्द आहे ?

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q18. खालील वाक्यातील आधोरेखित शब्दाचा समानार्थी नसलेला अचूक शब्द कोणता ?

सर्वांनी पाण्याची बचत करावी.

Q19. पुढीलपैकी अलंकारिक शब्द ओळखा.

अ) अक्षरशत्रू
ब) अनासक्त
क) देशभक्त
ड) अरण्यपंडित

Scholarship Exam 2022 Question Paper शिष्यवृत्ती परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

Q20. 'तिठा' हा शब्द कोणत्या शब्दसमुहाबद्दल आला आहे ते पर्यायातून निवडा.

Q21. गटात न बसणारा शब्द शोधा.

Q22. पुढील पिलुदर्शक शब्दांची चुकीची जोडी ओळखा.

Q23. दिलेली अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द बनवा व त्या शब्दातील पहिल्या तीन अक्षरांपासून बनलेल्या शब्दाचा अर्थ ओळखा.

भ, अ, व, ति, थी, न

Q24. स्वच्छ, स्वागत, स्वार्थ, स्वप्न, स्वरा हे शब्द वर्णानुक्रमे लावल्यास मध्यभागी कोणता शब्द येईल ?

Q25. पुढीलपैकी अचूक जोडीचा पर्याय क्रमांक निवडा.

Your Score:

Post a Comment

0 Comments