Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

तोडणी इयत्ता सातवी | todani 7th standard marathi

तोडणी इयत्ता सातवी | todani 7th standard marathi
तोडणी इयत्ता सातवी | todani 7th standard marathi


 

Q1. मीराने वसंताला 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' चा सांगितलेला अर्थ ?

Q2. खालील वाक्य पूर्ण करा.

बैलांचे खाद्य ............

Q3. खालील वाक्य पूर्ण करा.

ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची शाळा .........

Q4. मराठी शाळेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील व्यक्तींनी काय काय केले?

मीरा, वसंत

Q5. मराठी शाळेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील व्यक्तींनी काय काय केले?

इतर बायका

Q6. मराठी शाळेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील व्यक्तींनी काय काय केले?

दामू
Q7. मराठी शाळेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील व्यक्तींनी काय काय केले?

तारा

Q8. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द शोधून काढा.

Q9. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द शोधून काढा.

Q10. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द शोधून काढा.

Q11. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द शोधून काढा.

Q12. खालील वाक्यात योग्य वाक्प्रचाराचा उपयोग करा.

वडिलांच्या नोकरीनिमित्त सतत हाेणाऱ्या बदल्यांमुळे केशवच्या शिक्षणाची ..........
Q13. खालील वाक्यात योग्य वाक्प्रचाराचा उपयोग करा.

गावाहून आलेल्या आजीला पाहून नंदाच्या ...............

Q14. खालील वाक्यात योग्य वाक्प्रचाराचा उपयोग करा.

सिमरन आईला घरातल्या कामांसाठी .........

Q15. खालील वाक्यात योग्य वाक्प्रचाराचा उपयोग करा.

रस्त्यावर जोरजोरात भुंकणाऱ्या कुत्र्यांना पाहून रेश्मा ..........

Q16. खालील शब्दांत लपलेला अर्थ शोधून लिहा.

तांबडं फुटलं

Q17. खालील शब्दांत लपलेला अर्थ शोधून लिहा.

गाडी रुळावर आली.

Q18. खालील शब्दांत लपलेला अर्थ शोधून लिहा.

अंधारातून उजाडाकडे

Q19. ‘अगं, पण दादानंच शिक्षण तोडलं तवा वाचायला तरी कसं येणार?’ या वाक्याचा तुम्हांला समजलेला अर्थ

Q20. स्तुती करणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा.

Post a Comment

3 Comments