Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

Scholarship Previous Year Question Paper 2021 Math Section | शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नसंच २०२१ (गणित विभाग )

Scholarship Previous Year Question Paper 2021 Math Section | शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नसंच २०२१ (गणित विभाग ) 


 

Q1. How will you write 500 in Roman numerals?

500 या संख्येला रोमन संख्या चिन्हात कसे लिहाल?

Q2. What is the place value of ‘4’ in 10.345?

10.345 या संख्येमधील 4 ची स्थानिक किंमत किती?

Q3. If #2575 – #836 = 28739, then which digit will be in the #?

#2575 - #836 = 28739, तर # च्या जागी कोणता अंक येईल ?

Q4. If the lengths of the sides of an angle are increased, then how does it affect the measure of the angle?

कोनाच्या दोन्ही भुजा वाढविल्यास कोनाच्या मापात काय फरक पडतो?

Q5.

Q6. Write the number in figures,‘Eight abja eighty thousand eight hundred and eight’.

' आठ अब्ज ऐंशी हजार आठ' हि संख्या अंकात लिहा.
Q7. Length of the radius of a circle is 2.5cm and length of a chord of the circle is 3cm. What is the length of the longest chord of the circle in cm?

वर्तुळाची त्रिज्या 2.5 सेमी व जीवा 3 सेमी असल्यास वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा किती सेमी लांबीची असेल?

Q8. How many composite numbers lie between 1 to 100?

1 ते 100 या संख्यांमध्ये किती संयुक्त संख्या आहेत?

Q9. What type of angle will be formed, if two lines are perpendicular to each other?

दोन परस्पर लंब असणाऱ्या रेषा कोणत्या प्रकारचा कोन करतात?

Q10. If the numbers 32996, 39296, 229997, 39096 are written in descending order, then what will be the sum of the first and third number in that arrangement?

32996, 39296, 229997, 39096 या संख्या उतरत्या क्रमाने लिहिल्यास पहिल्या व तिसऱ्या संख्येची बेरीज किती?

Q11. If the circumference of a circle - shaped garden is 88m and Swara takes 5 rounds to the garden daily; Then how much distance does she cover in a week?

88 मी परीघ असलेल्या वर्तुळाकृती बागेला स्वरा रोज 5 फेऱ्या मारते तर एका आठवड्यात ती किती किमी चालते?

Q12. By how much is the sum of biggest 5-digit number and biggest 2-digit number is greater than the smallest 3-digit number?

मोठ्यात मोठी पाच अंकी संख्या व मोठ्यात मोठी दोन अंकी संख्या यांची बेरीज 3 अंकी लहानात लहान संख्येपेखा कितीने मोठी आहे ?
Q13. Pradeep bought a mobile for Rs. twenty two and a half thousand and sold the same for Rs. nineteen thousand eight hundred and seventy. How much was his loss?

प्रदीपने साडे बावीस हजार रुपयांना घेतलेला मोबाईल एकोणवीस हजार आठशे सत्तर रुपयांना विकला, या व्यवहारात त्याला किती रुपये तोटा झाला?

Q14.

Q15. Swarda deposited Rs. 25,000 in a bank at a rate of 8 p.c.p.a for 6 years. How much interest will she receive after 6 years?

स्वरदाने द.सा.द.शे. 8 या दराने एका बँकेत 25,000 रु 6 वर्षांसाठी ठेवले तर 6 वर्षांनंतर तिला किती व्याज मिळेल?

Q16.

Q17. While writing the number, ‘Seventy lakhs and Seven’ is figures, Ishwari wrote one zero less between the two sevens. Then by how much is the number that Ishwari wrote is more or less than the given number?

'सत्तर लाख सात' ही संख्या लिहिताना ईश्वरीने दोन्ही सातच्या मध्ये एक शून्य कमी लिहिले तर तिने लिहिलेली संख्या दिलेल्या संख्येपेक्षा कितीने कमी किंवा जास्त आहे?

Q18. Which is the biggest fraction among the following?

खालीलपैकी सर्वात मोठा अपूर्णांक कोणता?

Q19. Which digits will be there for x, y and z respectively?

x , y , z च्या जागी अनुक्रमे कोणते अंक येतील?

Q20.
Q21. Find the alternative which does not fall in the group.

गटात न बसणारा पर्याय शोधा.

Q22. Roshni started her studies at half past eleven in the morning and finished at quarter to two. For how much time did she study?

रोशनी सकाळी साडे अकराला अभ्यासाला बसली व पावणे दोन वाजता उठली, तर तिने किती वेळ अभ्यास केला?

Q23. What is the difference between the biggest 3-digit even number and the biggest 2-digit prime number?

सर्वात मोठी तीन अंकी सम संख्या व सर्वात मोठी दोन अंकी मूळ संख्या यातील फरक किती?

Q24. One of the Zilla Parishad schools have 60% girls out of 120 and a private secondary school of the same village has 55% girls out of 200. Find out the total number of girls in that village going to school?

जिल्हा परिषदेच्या एका शाळेत 120 विद्यार्थ्यांपैकी 60% मुली आहेत. त्याच गावातील खाजगी माध्यमिक शाळेत 200 विद्यार्थ्यांपैकी 55% मुली आहेत तर त्या गावात एकूण किती मुली शाळेत जातात?

Q25. What number should be subtracted from six and three quarters thousand to get the biggest two digit number ?

पावणे सात हजारातून किती वजा केल्यास दोन अंकी मोठ्यात मोठी संख्या येईल?

Q26. Julie collected Rs. 10 daily in her money bank from 12th May to 26th June. Also she added Rs. 100 given by her uncle and Rs. 240 given by her father to buy a cake for her birthday. She donated the total amount to Chief inister Relief Fund. How much money did she donate to the Chief Minister Relief Fund?

ज्युलीने 12 मे ते 26 जून या कालावधीत मनीबँकेत रोज 10 रु प्रमाणे जमा केलेली रक्कम आणि त्यात मामाने वाढदिवसाला दिलेले 100 रु व बाबांनी केकसाठी दिलेले 240 रु घालून सर्व रक्कम मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीसाठी दिली तर तिने एकूण किती रक्कम दिली?

Q27. Jeevan went to a bank with two notes of each Rs. 50, Rs. 100 and Rs. 500. He asked for notes of Rs. 20 in return. How many notes of Rs. 20 will he receive?

जीवनने 50 रु, 100 रु व 500 रु च्या प्रत्येकी दोन नोटा बँकेत देऊन त्या रकमेच्या 20 रुपयांच्या नोटा मागितल्या तर त्याला 20 रु किती नोटा मिळतील?

Q28. Find such a number which when multiplied by itself the product we get is equal to the product of all the divisors of 27.

अशी संख्या शोधा की त्या संख्येला त्याच संख्येने गुणल्यास येणारा गुणाकार हा 27 च्या सर्व विभाजाकाचा गुणाकार असतो.

Q29. 27 ÷ 3 + 6 x 5 = ?

Q30. Dhanesh bought one and a quarter meter of cloth for pants and one and three quarters meter of cloth for shirt. How much meter of cloth did he buy?

धनेशने पॅन्टसाठी सव्वा मीटर व शर्ट साठी पावणे दोन मीटर कापड घेतले तर त्याने एकूण किती मीटर कापड घेतले?

Q31. Soham was born on 15th June, 2011, which was Thursday. Which was the day on his 5th birthday?

सोहमचा जन्म 15 जून 2011 ला गुरुवारी झाला तर त्याच्या पाचव्या वाढदिवसाला कोणता वार असेल?

Q32. Find the percentage of the shaded portion in the following diagram.

आकृतीतील छायांकित भागाची शेकडेवारी काढा.

Q33. Side of an equilateral triangle is 10cm. A square of perimeter same as to the perimeter of an equilateral triangle is drawn. What will be the side of the square?

एका समभूज त्रिकोणाची बाजू 10 सेमी आहे. या त्रिकोणाच्या परीमिति इतक्या परीमितीचा चौरस काढल्यास चौरसाची बाजू किती?

Q34. How many times are Kabaddi players to the Basket ball players?

कबड्डी खेळणारे विद्यार्थी बास्केटबॉल खेळणाऱ्या मुलांच्या किती पट आहेत?

Q35. By how much is number of Cricket players and Basket ball players less than number of football players and Kabaddi players?

क्रिकेट व बास्केटबॉल खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या हि फुटबॉल व कबड्डी खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कितीने कमी आहे?

Q36. How many times are the number of edges of cuboid to the number of surfaces of cuboid?

इष्टीकाचीतीच्या कडांची संख्या हि इष्टीकाचीतीच्या पृष्ठाच्या संख्येच्या किती पट असते ?

Q37. In Nana Patil’s farm house, there are 300 sacks of grains. Out of which 35% sacks are of wheat, 20% sacks are of Jowar, 15% sacks are of Tur dal and remaining are the sacks of Soyabeans. Find the number of Soyabean sacks at the farm house.

नाना पाटलांच्या वाड्यावर 300 पोती धान्य आहे. त्यापैकी 20% पोती ज्वारीची, 35% पोती गव्हाची, 15% पोती तुरीची आणि उरलेली पोती सोयाबीनची आहेत तर त्यांच्याकडे किती पोती सोयाबीनची आहेत ?

Q38. Find the length of wire required to fence 3 times the two sides of a square shaped ground having area 144 sq. m.

144 चौ.मी क्षेत्रफळाच्या एका चौरसाकृती मैदानाला फक्त दोन बाजूंनी तीन पदरी तारेचे कुंपण घालण्यासाठी किती लांबीची तार लागेल?

Q39. In the month of May, two and a quarter lakhs tourists visited Mahabaleshwar and three quarter lakhs visited Ajanta - Verul caves. How many more tourists visited Mahabaleshwar than Ajanta - Verul caves?

मे महिन्यात महाबळेश्वरला सव्वा दोन लाख पर्यटकांनी भेट दिली तर अजिंठा वेरूळ लेण्यांना पाऊन लाख पर्यटकांनी भेट दिली. तर महाबळेश्वरला अजिंठा वेरूळ लेण्यांपेक्षा किती जास्त पर्यटकांनी भेट दिली ?

Q40. 552 minutes = ......... hours and ........ minutes.

552 मिनिटे = ....... तास ...... मिनिटे

Q41. 2400 papers = ........ Ream papers.

2400 कागद म्हजे किती रिम कागद?

Q42. Ramu purchased 45 litres milk with the rate Rs. 35 per litre. He sold all the milk with profit Rs. 315. Find the selling price of milk per litre.

रामूने 35 रु लिटर दराने 45 लिटर दुध खरेदी केले व सर्व दुध 315 रु नफा घेऊन विकले तर दुधाचा विक्रीचा दर (प्रतिलिटर) किती?

Q43. A wire measuring 15 m, 50 cm was divided equally into 10 parts. What is the length of each part?

15 मी 50 सेमी लांबीच्या तारेचे 10 समान भाग केले असता प्रत्येक भागाची लांबी किती?

Q44. If divisor = 105, Quotient = 4250, Remainder = 75, then dividend = ?

जर भाजक = 105, भागाकार = 4250, बाकी = 75, तर भाज्य = ?

Q45. Akash purchased a cycle for Rs. 3250 and sold it for Rs. 2375 after a year. Did he make profit or loss and how much?

3250 रु ला घेतलेली सायकल आकाशने एक वर्षानंतर 2375 रु ला विकली तर त्याला या व्यवहारात नफा झाला कि तोटा व किती?

Q46. What will be the cost of the cloth purchased at the rate Rs. 52 per meter for 25 students each requiring one and a half meter ?

25 विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दीड मीटर कापड, 52 रु प्रति मीटर दराने खरेदी केल्यास किती रुपये खर्च येईल?

Q47.

Q48. Kerela express starts at 4 : 10 in the morning from Nagpur and reaches Tiruvananthapuram at 14 : 15 the next day. How much time does it take to travel from Nagpur to Tiruvananthapuram?

नागपूरहून पाहते 4 : 10 वाजता सुटणारी केरळ एक्स्प्रेस दुसऱ्या दिवशी 14 : 15 ला तिरुअनंतपुरमला पोहचते तर प्रवासात किती वेळ गेला?

Q49. In Saraswati Vidyalay, 24 packets of milk having each 500 ml of milk was bought and was heated. It was distributed equally among 60 students. Find out how much ml of milk was given to each student.

सरस्वती विद्यालयात 500 मिली च्या 24 पिशव्या दुध आणले, दुध गरम करून 60 विद्यार्थ्यांना सारखे वाटले तर प्रत्येक मुलाला किती मिली दुध मिळाले?

Q50. In a transaction, the cost price is Rs. thirty two hundred and eighty and the selling price is Rs. thirty four hundred and seventy. Find out whether the transaction had profit or loss and by how much?

बात्तीसशे ऐंशी रुपये खरेदी किंमत व चौतीसशे सत्तर रुपये विक्री किंमत असेल तर या व्यवहारात नफा कि तोटा किती होईल?

Post a Comment

1 Comments