Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

वाक्प्रचारांचा अर्थ व त्यांचा वाक्यात उपयोग | Scholarship Exam Marathi Meaning of phrases and their use in sentences

वाक्प्रचारांचा अर्थ व त्यांचा वाक्यात उपयोग

 

Q1. हात दाखवणे - या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ काय ?

Q2. कान देणे - या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ काय ?

Q3. अंग चोरणे -

Q4. आगेकूच करणे -

Q5.साखर पेरणे -

Q6.खूप मैत्री जमणे -

Q7. डोळ्यादेखत निसटून जाणे -

Q8.घाबरून बोलता न येणे -

Q9.मत्सर करणे -

Q10.नाईलाज होणे -

Q11. बाबा आपल्या लेकरांसाठी ...........

Q12.लष्कराच्या ............. भाजणे.

Q13.तोंडाला ........ सुटणे

Q14. मूग ........ बसणे

Q15.डोळ्यात .......... फेकणे

Your Score:

Post a Comment

0 Comments