Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

चौरसाची परिमिती | Perimeter of a square Scholarship Navodaya Sainik School Exam

चौरसाची परिमिती | Perimeter of a square Scholarship Navodaya Sainik School Exam* चौरसाची परिमिती म्हणजे काय ?
उत्तर - चौरसाच्या सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजे चौरसाची परिमिती होय.
* चौरसाची परिमिती काढताना आपल्याला चौरसाच्या सर्व बाजूंची बेरीज करावी लागेल त्यासाठी सूत्र वापरावे लागेल.
चौरसाची परिमिती = 4 x बाजूंची लांबी

* What is the perimeter of a square?
Answer - The sum of all the sides of a square is the perimeter of that square.
* While finding the perimeter of a square, we have to use the formula to add up all the sides of the square.
Perimeter of square = 4 x side

*उदा. एका चौरसाची बाजू 18 सेमी आहे तर परिमिती किती ?
चौरसाची परिमिती = 4 x बाजूंची लांबी
चौरसाची परिमिती = 4 x 18 सेमी
चौरसाची परिमिती = 72
चौरसाची परिमिती = 72 सेमी

*E.g. If the side of a square is 18 cm, what is the perimeter?
Perimeter of square = 4 x side
Perimeter of square = 4 x 18
Perimeter of square = 72
Perimeter of square = 72 cm

*सरावासाठी खालील टेस्ट सोडवा.

Q1. एका चौरसाची बाजू 72 सेमी आहे तर परिमिती किती ?

Q1. If the side of a square is 72 cm, then what is the perimeter?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 72
Perimeter = 288
Perimeter = 288 cm

Q2. एका चौरसाची बाजू 80 मी आहे तर परिमिती किती?

Q2.If the side of a square is 80 m, what is the perimeter?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 80
Perimeter = 320
Perimeter = 320 m

Q3. एका चौरसाकृती बागेची परिमिती 600 मी आहे तर त्या बागेची बाजू किती असेल?

Q3.If the perimeter of a square garden is 600 m, what is the side of the garden?

Perimeter of square = 4 x side
600 = 4 x side
side = 600/4
side = 150 m

Q4. 98 मी बाजू असलेल्या जमिनीला 4 पदरी कुंपण घालण्यासाठी एकूण किती लांबीची तार लागेल?

Q4.If the side of a square plot is 98 m, how long wire will be required to fence the plot with 4 layers?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 98
Perimeter = 392 m
No. of rounds = 4
Total wire required = No. of rounds x perimeter of square
Total wire required = 4 x 392
Total wire required = 1568 m

Q5. राजू एका 320 मी लांबी असलेल्या चौरसाकृती बागेला डाव्या बाजूने 3 वेळा व उजव्या बाजूने 5 वेळा फेऱ्या मारतो, तर राजू किती अंतर चालतो?

Q5.How far does Raju walk if he walks around a square garden with a 320-meter long side, three times from the left side, and five times from the right side?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 320
Perimeter = 1280 m
No. of rounds = left + right
No. of rounds = 3 + 5
No. of rounds = 8
Total wire required = No. of rounds x perimeter of square
Total wire required = 8 x 1280
Total wire required = 10240 m

Q6. 272 सेमी लांब तार वाकवून एक चौरस तयार केल्यास त्या चौरसाची बाजू किती असेल?

Q6.What is the side of a square formed by bending a 272 cm long wire? 

Perimeter of square = 4 x side
272 = 4 x side
side = 272/4
side = 68 cm

Q7. एका चौरसाकृती जमिनीला तीन पदरी कुंपण घालण्यासाठी 72 रुपये प्रति मीटर दराने 51,840 रुपये खर्च झाला तर त्या जमिनीची परिमिती किती?

Q7.If it costs Rs 51,840 to fence three layers of a square plot at Rs 72 per metre, what is the perimeter of the plot?

Total Wire = Total cost / per meter cost
Total Wire = 51840 / 72
Total Wire = 720 m
Perimeter = total wire / layers
Perimeter = 720 / 3
Perimeter = 240 m

Q8. 166 मी बाजू असलेल्या चौरसाकृती जमिनीला पाच पदरी कुंपण घालण्यासाठी 64 रुपये प्रति मीटर दराने मिळणाऱ्या तारेसाठी किती रुपये लागतील?

Q8.The cost of wire is Rs. 64 per meter. How much money will be required to five-layer fence a square plot of land with 166 m side  ?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 166
Perimeter = 664 m
No. of rounds = 5
Total wire required = No. of rounds x perimeter of square
Total wire required = 5 x 664
Total wire required = 3320 m
Total Cost = Total wire x cost per meter Total Cost = 3320 x 64
Total Cost = 2,12,840

Q9. एका चौरसाकृती जमिनीची बाजू 200 मी आहे. या जमिनीला तीन पदरी कुंपण करण्यासाठी रामूने 1500 मी तार आणली, तर त्याला आणखी किती लांब तारेची गरज पडेल?

Q9.A square piece of land has a side of 200 m. If Ramu brings 1500 m of wire to three-layer fence this land, how much more wire will he need?

Perimeter of square = 4 x side
Perimeter = 4 x 200
Perimeter = 800 m
No. of rounds = 3
Total wire required = No. of rounds x perimeter of square
Total wire required = 3 x 800
Total wire required = 2400 m
more wire required = Total wire required - A wire brought by Ramu more wire required = 2400 - 1500
more wire required = 900 m

Q10. एका चौरसाकृती जमिनीची परिमिती 1000 मीटर आहे, तर दोन पदरी तारेचे कुंपण करण्यासाठी किती तार लागेल?

Q10.If the perimeter of a square plot of land is 1000 m, how much wire will be required to make a two-layer wire fence?

No. of rounds = 2
Total wire required = No. of rounds x perimeter of square
Total wire required = 2 x 1000
Total wire required = 2000 m

Your Score:

Post a Comment

4 Comments