Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

आयताची परिमिती | Perimeter of a rectangle Scholarship Navodaya Sainik school Exam

Perimeter of a rectangle Scholarship Navodaya Sainik school Exam
आयताची परिमिती | Perimeter of a rectangle Scholarship Navodaya Sainik school Exam


* आयताची परिमिती म्हणजे काय ?
उत्तर - आयताच्या सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजे आयताची परिमिती होय.
* आयताची परिमिती काढताना आपल्याला आयताच्या सर्व बाजूंची बेरीज करावी लागेल त्यासाठी सूत्र वापरावे लागेल.
आयताची परिमिती = 2 x लांबी + 2 x रुंदी

* What is the perimeter of a rectangle?
Answer - The sum of all the sides of a rectangle is the perimeter of that rectangle.
* While finding the perimeter of a rectangle, we have to use the formula to add up all the sides of the rectangle.
Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth

*उदा. एका आयताची लांबी 18 सेमी व रुंदी 8 सेमी आहे तर परिमिती किती ?
आयताची परिमिती = 2 x लांबी + 2 x रुंदी
आयताची परिमिती = 2 x 18 सेमी + 2 x 8 सेमी
आयताची परिमिती = 36 + 16
आयताची परिमिती = 52 सेमी

*E.g. If the length of a rectangle is 18 cm and width is 8 cm, then what is the perimeter?
Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter of rectangle = 2 x 18 cm + 2 x 8 cm
Perimeter of rectangle = 16 + 36
Perimeter of rectangle = 52 cm

*सरावासाठी खालील टेस्ट सोडवा.

Q1. एका आयताची लांबी 12 सेमी व रुंदी 5 सेमी आहे तर त्या आयताची परिमिती किती ?

Q1. If the length of a rectangle is 12 cm and width is 5 cm, then what is the perimeter of that rectangle?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 12 cm + 2 x 5 cm
Perimeter = 24 + 10
Perimeter = 34 cm

Q2.एका आयताची लांबी 60 सेमी व रुंदी 45 सेमी आहे तर त्या आयताची परिमिती किती ?

Q2. If the length of a rectangle is 60 cm and width is 45 cm, then what is the perimeter of that rectangle?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 60 cm + 2 x 45 cm
Perimeter = 120 + 90
Perimeter = 210 cm

Q3.एका आयताची लांबी 100 सेमी व रुंदी 50 सेमी आहे तर त्या आयताची परिमिती किती ?

Q3. If the length of a rectangle is 100 cm and width is 50 cm, then what is the perimeter of that rectangle?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 100 cm + 2 x 50 cm
Perimeter = 200 + 100
Perimeter = 300 cm

Q4.सविताने 120 मी लांबी व 70 रुंदी असणाऱ्या मैदानाला एक फेरी मारली तर ती किती अंतर चालली?

Q4.Q4. How far does Savita walk in one lap of a field 120 m long and 70 m wide?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 120 m + 2 x 70 m
Perimeter = 240 + 140
Perimeter = 380 m

Q5. समीरने 130 मी लांबी व रुंदी 110 मी असलेल्या शेताला पाच फेऱ्या मारल्या तर तो किती अंतर चालला?

Q5. How much distance does Sameer cover if he walks five laps across a field 130 m long and 110 m wide?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 130 m + 2 x 110 m
Perimeter = 260 + 220
Perimeter = 480 m
No. of rounds = 5
Total Distance = No. of rounds x perimeter
Total Distance = 5 x 480
Total Distance = 2400 m

Q6. 65 मी लांबी व 48 मी रुंदी असलेल्या जमिनीच्या तुकड्याला 4 पदरी तारेचे कुंपण करण्यासाठी किती तार लागेल?

Q6.How much wire is needed for a 4-layer wire fence on a piece of land 65 m long and 48 m wide?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 65 m + 2 x 48 m
Perimeter = 130 + 96
Perimeter = 226 m
No. of rounds = 4
Total Distance = No. of rounds x perimeter
Total Distance = 4 x 226
Total Distance = 904 m

Q7. एका शेतकऱ्याने त्याच्याकडील 113 मी लांबी व 73 मी रुंदी असलेल्या शेत जमिनीतून 45 मी लांबी व 15 मी रुंदी असलेला जमिनीचा तुकडा विकला तर राहिलेल्या जमिनीची परिमिती किती?

Q7. If a farmer sells a piece of land 45 m long and 15 m wide out of his farm land, which is 113 m long and 73 m wide, what is the perimeter of the remaining land?

length of remaining land = 113 - 45 = 68 m
width of remaining land = 73 - 15 = 58 m
Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth

Perimeter = 2 x 68 m + 2 x 58 m
Perimeter = 136 + 116
Perimeter = 252 m

Q8. एका 115 मी लांबी व 66 मी रुंदी असलेल्या आयताकृती भूखंडाला तीन पदरी तारेचे कुंपण घालण्यासाठी 4 रु प्रति मीटर दराने तार खरेदी करावी लागते तर कुंपणासाठी एकूण किती खर्च येईल?

Q8. A rectangular plot of length 115 metres and width 66 metres is to be fenced with three layers of wire; if wire is purchased at the rate of Rs. 4 per meter, what is the total cost of the fence?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 115 m + 2 x 66 m
Perimeter = 230 + 132
Perimeter = 362 m
No. of rounds = 3
Total wire = No. of rounds x perimeter
Total wire = 3 x 362
Total wire = 724 m
Total cost = total wire x rate of wire
Total cost = 724 x 4
Total cost = Rs 2896

Q9. 13 सेमी लांबी व 5 सेमी रुंदीचे दोन आयत परस्परांना रुंदीकडून जोडले, तर तयार होणाऱ्या आकृतीची परिमिती किती?

Q9.If two rectangles of length 13 cm and width 5 cm are joined widthwise, what is the perimeter of the resulting figure?

length of new rectangle = 13 + 13 = 26 cm
width of new rectangle = 5 cm
Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth

Perimeter = 2 x 26 cm + 2 x 5 cm
Perimeter = 52 + 10
Perimeter = 62 cm

Q10. 110 मी लांबी व 70 मी रुंदी असणाऱ्या जमिनीला दोन पदरी कुंपण करण्यासाठी रामु काकाने 40 मी लांब तारेचे 30 बंडल आणले आहेत, तर कुंपण घातल्यानंतर किती तार शिल्लक राहील?

Q10. Ramu uncle has brought 30 bundles of wire to fence a land 110 m long and 70 m wide in two layers, each bundle contains 40 m long wire, how much wire will be left after fencing?

Perimeter of rectangle = 2 x length + 2 x breadth
Perimeter = 2 x 110 m + 2 x 70 m
Perimeter = 220 + 140
Perimeter = 360 m
No. of rounds = 2
Required wire = No. of rounds x perimeter
Required wire = 2 x 360
Required wire = 720 m
Remaining wire = total wire - Required wire
Remaining wire = (40 x30 ) - 720
Remaining wire = 1200 - 720
Remaining wire = 480 m

Your Score:

Post a Comment

8 Comments