Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

9 Motion and Types of Motion Swadhyay 6th Class Science | गती व गतीचे प्रकार स्वाध्याय इयत्ता सहावी विज्ञान

Motion and Types of Motion Swadhyay 6th Class Science | गती व गतीचे प्रकार स्वाध्याय इयत्ता सहावी विज्ञान

Motion and Types of Motion Swadhyay 6th Class Science | गती व गतीचे प्रकार स्वाध्याय इयत्ता सहावी विज्ञान

Motion and Types of Motion Vocabulary

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Motion मोशन गती
2 Object ऑब्जेक्ट वस्तू
3 Continuous कंटिन्यूअस सतत
4 Displacement डिस्प्लेसमेंट स्थलांतर
5 Linear motion लिनिअर मोशन रेषीय गती
6 Straight स्ट्रेट सरळ
7 Direction डायरेक्शन दिशा
8 Uniform linear motion युनिफॉर्म लिनिअर मोशन एकसमान रेषीय गती
9 Non-uniform linear motion नॉन युनिफॉर्म लिनिअर मोशन एकसमान नसलेली रेषीय गती
10 Oscillatory motion ऑस्कीलेटरी मोशन आंदोलित गती
11 Pendulum पेंड्यूलम आंदोलक
12 Wings विंग्ज पंख
13 Diaphragm डायफ्रॅम पडदा
14 Circular motion सर्क्युलर मोशन गोलाकार गती
15 Periodic motion पिरीयाॅडिक मोशन नियतकालिक गती
16 Random motion रेंडम मोशन यादृच्छिक गती
17 Crawling baby क्राउलिंग बेबी रांगणारे बाळ
18 Wandering animal वाँडरिंग अॅनिमल उधळलेले जनावर
19 Speed स्पीड चाल
20 Distance डीस्टंस अंतर
21 Non-linear motion नॉन लिनिअर मोशन नैकरेषीय गती

Q. What is Motion?

Ans:- The continuous displacement of an object is called motion.

प्रश्न. गती म्हणजे काय?

उत्तर :- वस्तूचे ठराविक वेळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी होत असलेले विस्थापन म्हणजे गती होय.

Q. What is linear motion?

Ans:- A train or a moving vehicle on a road may travel in a straight line or in the same direction. This motion of an object is called linear motion.

प्रश्न. रेषीय गती म्हणजे काय?

उत्तर :- जर एखादी वस्तू एका दिशेने व सरळ रेषेत जात असेल किंवा विस्थापन करत असेल तर त्या गतीला रेषीय गती असे म्हणतात.

Q. What is Uniform linear motion?

Ans:- When the distance traversed by an object along a straight line in unit time is continuously the same, the motion is called uniform linear motion. Ex. parade of soldiers

प्रश्न:- एकसमान रेषीय गती म्हणजे काय?

उत्तर:- एकक कालावधीत एका सरळ रेषेत जाणाऱ्या वस्तूने पार केलेले अंतर जेव्हा सतत सारखेच असते तेव्हा त्या गतीला रेषी्य एकसमान गती असे म्हणतात. उदा.संचलन करणारे सैनिक

Q. What is Non-uniform linear motion

Ans:- When the distance traversed by an object along a straight line in unit time keeps on changing, the motion is called non-uniform linear motion. Ex. the girl coming down the slide

प्रश्न:- रेषीय असमान गती म्हणजे काय?

उत्तर :- एकक कालावधीत एका सरळ रेषेत जाणाऱ्या वस्तूने पार केलेले अंतर जेव्हा सतत बदलते तेव्हा त्या गतीस रेषी्य असमान गती असे म्हणतात. उदा. घसरगुंडी वरून घसरणारी मुलगी

Q. what is Non-linear motion?

Ans:- The motion of an object that does not move in a straight line is called ‘non-linear motion’. Ex. Swing, Fish swimming in water

प्रश्न :- नैकरेषीय गती म्हणजे काय?

उत्तर :- एका सरळ रेषेत न जाणाऱ्या वस्तूच्या गतीस ‘नैकरेषीय गती’ महणतात. उदा. झोका , पाण्यात पोहणारा मासा

Q. What is Oscillatory Motion?

Ans :- The motion of a body that is oscillating, i.e., swinging back and forth, is called oscillatory motion.Ex. wings of birds

प्रश्न :- आंदोलित गती म्हणजे काय ?

उत्तर :-वस्तूच्या आंदोलनामुळे प्राप्त होणाऱ्या गतीला आंदोलित गती असे म्हणतात. उदा. झोका, पक्ष्यांचे पंख

Q. What is circular motion?

Ans:- The motion of an object along a circular path is called circular motion. Ex. a merry-go-round

प्रश्न :- वर्तुळाकार गती म्हणजे काय?

उत्तर :- वर्तुळाकार मार्ग असणाऱ्या गतीला वर्तुळाकार गती असे म्हणतात. उदा.आकाशपाळणा, मेरी गो राउंड

Q. What is periodic motion?

Ans :- The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. Ex. Hands of a clock

प्रश्न :- नियतकालिक गती म्हणजे काय?

उत्तर :- ज्या गतीमध्ये गतिमान वस्तू ठराविक वेळेनंतर एका विशिष्ट बिंदुतून पुन्हा पुन्हा जाते, त्या गतीला नियतकालिक गती असे म्हणतात. उदा. घड्याळाचे काटे

Q. What is random motion?

Ans :- The motion that changes its direction and speed continually is called random motion. Ex. Players of football

प्रश्न :- यादृच्छिक गती म्हणजे काय?

उत्तर :- ज्या गतीची दिशा व चाल सतत बदलत असते त्या गतीला यादृच्छिक गती असे म्हणतात. उदा. फुटबॉल खेळणारे खेळाडू

Q. What is speed?

Ans :- The distance traversed by an object in unit time is called the speed of that object.

प्रश्न :- चाल म्हणजे काय ?

उत्तर :- एकक कालावधीत वस्तूने पार केलेल्या अंतरास त्या वस्तूची चाल असे म्हणतात.

Q1. The continuous displacement of an object is called ......

Q2.The motion of an object moves in straight line is called ..........

Q3.The motion of an object that dose not moves in straight line is called ..........

Q4.The distance traversed by an object along a straight line in unit time is the same, the motion is called ........ motion.

Q5.The movement of the swing is called..........

Q6.The motion of an object along a circular path is called ............

Q7.The motion in which the moving object passes through a certain point again and again after a fixed period is called.........

Q8.The motion that changes its direction and speed continuously is called ............

Q9.The motion of soldiers

Q10.The motion of minute hand of a clock

Q11.The motion of fan

Q12.Movement of the earth around the sun

Q13.A meteor falling from the sky

Q14.A fish swimming in the water

Q15.The plucked string of a sitar

Q16.The motion of a see saw

Q17.The motion of birds wing

Q18.The distance traversed by an object in unit time is called .............

Q19.What is the unit of speed?

Q20.The time required to traverse a certain distance depends on the ........... of the object.

Your Score:

Post a Comment

2 Comments