Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

5th scholarship gender

 पाचवी स्कॉलरशिप

विषय :- मराठी

घटक :- लिंग

  • मराठी भाषेत तीन प्रकारची लिंग आहेत 

  1. पुल्लिंग   :- एखाद्या नामावरून पुरुषजातीचा बोध झाला तर ते नाम पुल्लिंग आहे असे समजते . पुल्लिंग नामाचा उल्लेख ' तो ' या शब्दाने केला जातो.

  2. स्त्रीलिंग :- एखाद्या नामावरून स्त्री जातीचा झाला तर ते नाम स्त्रीलिंगी आहे असे समजते. स्त्रीलिंग नामाचा उल्लेख ' ती ' या शब्दाने केला जातो.

  3. नपुंसकलिंगी :- एखाद्या नामावरून पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होत नाही तेंव्हा ते नाम नपुंसकलिंग आहे असे समजते. नपुंसकलिंगी नामाचा उल्लेख ' ते ' या शब्दाने केला जातो.

Post a Comment

0 Comments