Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

विज्ञान - आधुनिक आवर्त सारणी


1.सोडियम अणुवस्तुमानांक किती आहे?
A. ३९
B. २३
C. ७९
D. २२
Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


2.आधुनिक आवर्त सारणीत आडव्या ओळींना काय म्हणतात?

A. गण
B. ओळी
C. आवर्तने
D. वरील पैकी एकही नाही


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


3.आधुनिक आवर्त सारणीत एकाच आवर्तनात असलेल्या मूलद्रव्यांचा कक्षा क्रमांक व ................. क्रमांक सारखाच आहे.
A. आवर्तन
B. ओळी
C. गण
D. वरील पैकी नाही


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


4.आधुनिक आवर्त सारणीत उभ्या ओळींना काय म्हणतात?
A. आवर्तन
B.गण
C. ओळी
D. वरील पैकी नाही


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


5............. आवर्तन सर्वात दीर्घ आहे.
A. सहावे
B. सातवे
C. तिसरे
D. पहिले


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


6.आधुनिक आवर्त सारणीत ............. हे आवर्तन अपूर्ण आहे.
A. सहावे
B. सातवे
C.तिसरे
D. पहिले


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


7.सहाव्या आवर्तनात एकूण किती मूलद्रव्ये आहेत?.
A. ३०
B. ३१
C. ३२
D. ३४


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


8.जी मूलद्रव्ये धातू व अधातू या दोहोंचे गुणधर्म दर्शवितात त्यांना ........... म्हणतात.
A. धातू
B. अधातू
C.धातुसदृश
D. मूलद्रव्य


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


9.गणात खाली जाताना अणूचा आकार ................
A. वाढत जातो
B. कमी होतो
C. स्थिर होतो
D. वरील पैकी एकही नाही


Click here for Discription This Is my school I am student of that school Thanks


Post a Comment

0 Comments