Rayat Result 5th Scholarship Navodaya Entrance 6th Science My Vocabulary 7th Science 10th Geography

मराठी व्याकरण वचन व वचनबदल | Marathi Grammar

मराठी व्याकरण वचन व वचनबदल

 * वचन म्हणजे काय ?

    - ज्या शब्दावरून आपणास वस्तू एक आहे की अनेक (ज्यादा) आहेत हे समजते त्यास वचन असे म्हणतात.

        उदा . एक वही , अनेक वह्या , एक मुलगा,  अनेक मुलगे इत्यादी

* मराठी भाषेत दोन वचने मानतात.

    1. एकवचन                 2. अनेक वचन

* एकवचन म्हणजे काय ?

        - जेव्हा एखाद्या नामाच्या रूपावरून एकाच वस्तूचा बोध होतो , तेव्हा ते नाम एकवचनी असते.

        उदा . गाय, गाव , खिसा इत्यादी

* अनेकवचन म्हणजे काय ? 

        - जेव्हा एखाद्या नामाच्या रूपावरून एका पेक्षा जास्त (अनेक ) वस्तूंचा बोध होतो, तेव्हा ते नाम अनेकवचनी असते.

            उदा . घोडे, डोळे, दागिने इत्यादी 

* काही नामांची रूपे हि एकवचनात व अनेकवचनात सारखीच असतात. अशी नामे लक्षात ठेवावीत.

            उदा . शाळा, देश , भाषा इत्यादी

आदरार्थी बहुवचन म्हणजे काय ?

    - आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या किंवा आदरणीय व्यक्तींसाठी अनेकवचनी रूपे वापरली जातात. अशा वचनांना आदरार्थी बहुवचन म्हणतात.

            उदा. ते , त्यांना इत्यादी 


Q1. खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

पट्टा -

Q2.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

बुंधा -

Q3.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

खलबत्ता -

Q4.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

कळशी -

Q5.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

खारीक -

Q6.खालील शब्दाचे योग्य एकवचनी रूप ओळखा.

बातम्या -

Q7.खालील शब्दाचे योग्य एकवचनी रूप ओळखा.

पत्रे -

Q8.खालील शब्दाचे योग्य एकवचनी रूप ओळखा.

आठवणी -

Q9.खालील शब्दाचे योग्य एकवचनी रूप ओळखा.

जिभा -

Q10.खालील वाक्यात रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडा.

दादांनी दिपकला ...... दिल्या.

Q11.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

अर्थ -

Q12.खालील शब्दाचे योग्य अनेकवचनी रूप ओळखा.

नजर -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments